Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Työnantajasi on sopinut työterveyshuollon järjestämisestä kanssamme.

Huolehdimme työnantajasi kanssa hyvinvoinnistasi ja tuemme työssä jaksamistasi.

Löydät tältä sivulta tietoa työterveyshuollon yhteistyön muodoista ja eri ammattiryhmiemme asiantuntemuksesta.

Työpaikkaselvitys

Kun työnantajasi on tehnyt kanssamme työ­ter­veys­huol­to­so­pi­muksen, työ­ter­veys­hoi­ta­ja so­pii työ­paik­ka­sel­vi­tys­käyn­nin yri­tyk­seesi. Työ­paik­ka­sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta laa­di­taan yri­tyk­sen työ­ter­veys­suun­ni­tel­ma (toi­min­ta­suun­ni­tel­ma).

Työ­tur­val­li­suus­lain mu­kai­ses­ti työ­nan­ta­jal­le kuu­luu työ­hön liit­ty­vien ris­kien ar­vioin­ti. Työ­ter­veys­huol­lol­le kuu­luu työ­hön liit­ty­vien ris­kien ter­vey­del­li­sen mer­ki­tyk­sen ar­vioin­ti työ­paik­ka­sel­vi­tys­käyn­nil­lä ja käyn­nin ra­por­tis­sa.

Lisätietoa yrityksesi työterveyshuoltosopimuksen sisällöstä ja muista työterveyshuoltoon liittyvistä asioista saat esihenkilöltäsi.

Toiminta­suunnitelma­

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma teh­dään ta­val­li­ses­ti työ­paik­ka­sel­vi­tyk­sen jäl­keen, kun tie­de­tään työ­hön liit­ty­vät ris­kit ja nii­den ter­vey­del­li­nen mer­ki­tys.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa so­vi­taan so­pi­mus­ta tar­kem­min, mi­tä käy­tän­nön toi­mia työ­ter­veys­huol­to te­kee suun­ni­tel­ma­kau­del­la. Sii­hen kir­ja­taan työ­ter­vey­syh­teis­työn ta­voit­teet ja ai­ka­tau­lu­te­taan esi­mer­kik­si ter­veys­tar­kas­tuk­set, tu­le­vat mah­dol­li­set suun­na­tut työ­paik­ka­sel­vi­tyk­set ja kaik­ki muut­kin yh­teis­työn muo­dot, ku­ten vaik­ka fy­sio­te­ra­peut­tien ja psy­ko­lo­gien mah­dol­li­set pal­ve­lut. Toimintasuunnitelman sisällöstä saat tietoa esihenkilöltäsi.

Terveystarkastukset ja työkyvyn arviointi

La­ki­sää­teis­tä työ­ter­veys­huol­toa on työntekijän ter­veys­tar­kas­tus­tar­peen ar­vioin­ti ja ter­veys­tar­kas­tusten tekeminen. Ter­veys­tar­kas­tuk­siin kuu­luu neu­von­nan ja oh­jauk­sen li­säk­si kun­tou­tus­tar­peen ar­vioin­ti, kun­tou­tuk­seen oh­jaa­mi­nen ja työ­ky­vyn ar­vioin­ti.

Työ­nan­ta­ja voi ai­na myös pyy­tää työn­te­ki­jän­sä työ­ky­vyn ar­vioin­tia, jos työ­ky­kyi­syy­des­tä on he­rän­nyt huol­ta. Työ­ky­vyn ar­vioin­nis­ta teh­dään kir­jal­li­nen lau­sun­to, mut­ta tar­vit­taes­sa voi ol­la hy­vä jär­jes­tää työ­ter­veys­neu­vot­te­lu.

Työterveysneuvottelu

Työ­ter­veys­neu­vot­te­lus­sa poh­di­taan työn­te­ki­jän työ­ky­vyn ja työ­teh­tä­vien yh­teen­so­vit­ta­mis­ta sekä tar­vit­ta­via tu­ki­toi­mia. Neu­vot­te­lus­sa kä­si­tel­lään työn­te­ki­jän työ- ja toi­min­ta­ky­kyä, ei sai­rauk­sia. Ta­voit­tee­na on löy­tää yh­des­sä rat­kai­su­ja on­gel­miin.

Työ­ky­vyn ja työn yh­teen­so­vit­ta­mi­sen kei­no­ja voi­vat ol­la työ­teh­tä­vien muu­tok­set tai osa-ai­kais­ta­mi­nen, jos­kus li­sä­kou­lu­tus tai jo­pa eläk­keen ha­ke­mi­nen. Työ­ter­veys­neu­vot­te­lu on luot­ta­muk­sel­li­nen. Työterveysneuvotteluun valmistautumiseen löydät vinkkejä ohjeesta Työterveysneuvotteluun valmistautuminen.

Työkyvyttömyys jatkuu yli 90 päivää

Jos olet työkyvyttömänä ja sinulla lähestyy 90 työ­ky­vyt­tö­myys­päi­vää, saat Ke­lal­ta kir­jeen, jos­sa sinua ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan työ­ter­veys­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le työs­sä jat­ka­mi­sen lau­sun­toa var­ten, muu­ten Ke­la lo­pet­taa sai­raus­päi­vä­ra­han mak­sa­mi­sen. Työ­ter­veys­lää­kä­ri ot­taa lau­sun­nos­sa kan­taa sen het­ki­seen työ­ky­kyysi ja työs­sä jat­ka­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin. Tä­män sel­vit­tä­mi­sek­si työ­ter­veys­neu­vot­te­lun pi­tä­mi­nen voi ol­la tar­peen.

Työterveyslääkäri tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin kanssa

Työpaikalle nimetty työterveyslääkäri tekee yhteistyötä moniammatillisen työterveystiiminsä kanssa terveystarkastuksissa, työkykyarvioissa ja työpaikkatoiminnassa. Työterveyslääkäri tuntee työpaikan erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat altisteet ja hallitsee työkyvyn tukitoimet. Lääkärin vastaanotolla toteutetaan työterveyspainotteista, yleislääkäritasoista sairaanhoitoa sen kuuluessa työterveyshuoltosopimukseen asian vaatimassa laajuudessa hyödyntäen muita työterveyshuollon ammattiosaajia ja tarvittaessa myös erikoissairaanhoitoa. Osa asioista on mahdollista hoitaa myös etävastaanotolla.

Työfysioterapeuttien tehtävät ovat pääosin ennaltaehkäiseviä

Työ­fy­sio­te­ra­peut­tien teh­tä­viin kuu­lu­vat työn fyy­si­sen kuor­mit­ta­vuu­den ar­vioin­ti ja er­go­no­miaoh­jauk­set. Fyy­si­ses­ti kuor­mit­ta­vis­sa töis­sä on­gel­ma­na voi ol­la riit­tä­mä­tön fyy­si­nen kun­to, jol­loin työ­vuo­ron jäl­keen ei eh­di pa­lau­tua seu­raa­vaan vuo­roon men­nes­sä. Yli­kuor­mit­tu­mi­nen joh­taa täl­löin uu­pu­mi­seen ja eri­lai­siin ki­pu­ti­loi­hin. Työ­fy­sio­te­ra­peu­teil­lam­me on val­miu­det kun­to­tes­tauk­siin, joi­ta voi ol­la tar­peen teh­dä työ­ky­vyn sel­vit­tä­mi­sek­si työ­hön tul­les­sa tai työn kes­täes­sä.

Työterveyshoitaja vastaa asiakasyritysten työterveyshuollon suunnittelusta, koordinoinnista, toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta sekä laadun kehittämisestä

Työterveyshoitaja tekee työtään ottaen huomioon työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyteen. Tehtäviin kuuluu työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistävien toimintojen suunnittelu, koordinointi, toteutus ja seuranta.

Työterveyshoitaja toteuttaa työpaikkaselvityksiä, terveysneuvontaa, ensiapuvalmiuden suunnittelua ja antaa ensiapukoulutusta.  Työterveyshoitajat tekevät terveystarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia kuten kuulo- ja näöntutkimuksia sekä verenpaineen mittauksia ja antavat rokotuksia. Lisäksi työterveyshoitajan tehtäviin kuuluu työterveyspainotteinen sairaanhoito.

Työterveyspsykologit tukena työn kuormittavuus- ja muutostilanteissa

Työ­ter­veysp­sy­ko­lo­git voi­vat ar­vioi­da työn hen­kis­tä kuor­mit­ta­vuut­ta ja hen­ki­lön työ­ky­kyä täs­tä nä­kö­kul­mas­ta. Psy­ko­lo­git voi­vat tar­vit­taes­sa osal­lis­tua työyh­tei­sö­jen ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­den rat­ko­mi­seen ja ol­la yk­si­löi­den tu­ke­na työe­lä­män muu­tos­ti­lan­teis­sa tai elä­män­kaa­ren eri vai­heis­sa.

Ravitsemisterapeutti edistää terveyttä

Ravitsemusterapialla edistetään terveyttä ja voidaan ehkäistä ja hoitaa sairauksia ja niistä aiheutuvia oireita. Näin voidaan ylläpitää ja parantaa työntekijän työkykyä ja vireystilaa.

Työterveyshuollon ravitsemusterapeutin ohjauksesta hyötyvät asiakkaat, joilla on esimerkiksi vuorotyö tai työaikaisen ruokailun toteuttamista hankaloittava työ. Ravitsemusterapeutin avusta voivat erityisesti hyötyä myös ne asiakkaat, joilla on vatsaongelmia, ylipainoa tai lihavuutta, korkea verensokeri tai palautumiseen ja vireystilaan liittyviä ongelmia.

Psykiatrinen sairaanhoitaja tukee työkykyä

Työterveyshuollossa työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat antavat keskusteluapua, tietoa ja tukea mielenterveyden häiriöistä kärsiville tai erilaisia kriisitilanteita kohtaaville osana työkyvyn tukea.

Vastaanottohoitaja tärkeä hoidon tarpeen arvioinnissa

Vastaanottohoitaja on ensimmäinen kontakti aikaa varatessa ja vastaanotolle tullessa. Asiantuntevat vastaanottohoitajamme tekevät hoidon tarpeen arviointia ja asiakaspalvelua. He avustavat myös monissa toimenpiteissä.