Terveys­kyselyt

Tääl­tä löy­dät eri­lai­set ky­se­lym­me. Ky­se­lyi­hin on tun­nis­tau­dut­ta­va pank­ki­tun­nuk­sil­la.

Täy­te­tyt lo­mak­keet ja ky­se­lyt voit pa­laut­taa eTyö­ter­veys-asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta omal­le työ­ter­veys­hoi­ta­jal­le­si.

Ter­veys- ja
työ­hön­tu­lo­­tar­kas­tuk­set

Täy­tä työ­hön­tu­lo- ja al­ku­tar­kas­tus­lo­ma­ke, kun olet saa­nut työ­pai­kan ja olet tu­los­sa en­sim­mäis­tä ker­taa työ­ter­veys­huol­toon ter­veys­tar­kas­tuk­seen.

Täy­tä työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­ly, kun olet tu­los­sa ter­veys­tar­kas­tuk­seen tai on so­vit­tu säh­köi­ses­tä ter­veys­tar­kas­tus­ky­se­lys­tä.

Työ­hön­tu­lo- ja al­ku­tar­kas­tus­ky­se­ly

Työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­ly

Dia­be­tes­­seu­ran­nat

Täy­tä dia­be­tes­ris­ki­tes­ti en­nen ter­veys­tar­kas­tus­ta tai sen osa­na, jos olet saa­nut oh­jeen täyt­tää ne.

Dia­be­tes­ris­ki­tes­ti

Kuormitusvaaka

Kuor­mi­tus­vaa­ka on ky­se­ly, jon­ka avul­la voit it­se ar­vioi­da voi­ma­va­ro­je­si ja työ­kuor­mi­tuk­se­si vä­lis­tä ta­sa­pai­noa. Jos työ­kuor­mi­tuk­se­si vai­kut­taa liial­li­sel­ta, on siitä hy­vä kes­kus­tel­la esi­henkilön kans­sa ja/tai työ­ter­veys­huol­los­sa.

Astmaseurannat

Al­ta löy­dät tu­los­tet­ta­vat lo­mak­keet ve­ren­pai­neen seu­ran­taan se­kä ast­man diag­nos­tiik­kaa ja hoi­don seu­ran­taa var­ten.

Pef-seu­ran­ta diag­nos­tiik­kaa var­ten

Hoi­to­ta­sa­pai­non pef-seu­ran­ta

Ve­ren­pai­ne­­seu­ran­nat

Ve­ren­pai­neen ko­ti­seu­ran­ta

Yö­työ­ky­se­ly

Täy­tä yö­työ­ky­se­ly en­nen ter­veys­tar­kas­tus­ta tai sen osa­na, jos olet saa­nut oh­jeen täyt­tää ne.