Mitä työterveyshuolto on?

Työ­ter­veys­huol­to on yh­teis­työ­tä, jon­ka ta­voit­tee­na on pa­ran­taa niin yrit­tä­jän ja työ­nan­ta­jan kuin myös työn­te­ki­jöi­den ja työyh­tei­sö­jen ter­veyt­tä ja työ­ky­kyä se­kä työn tur­val­li­suut­ta.

Työ­ter­veys­huol­to voi ol­la pel­käs­tään la­ki­sää­teis­tä työterveyshuoltopalvelua tai se voi si­säl­tää myös sai­raan­hoi­to­pal­ve­lua, jolloin puhumme kokonaisvaltaisesta työterveyshuoltopalvelusta.

Työ­ter­veys­huol­to­lain mu­kaan työ­nan­ta­jan on jär­jes­tet­tä­vä työn­te­ki­jäl­leen työ­ter­veys­huol­to ai­na, kun on otet­ta­va työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­kin, eli jo yh­del­le työn­te­ki­jäl­le.

Työ­ter­veys­huol­lon asian­tun­ti­jat aut­ta­vat työ­hön liit­ty­vien ter­veys­vaa­ro­jen ja –hait­to­jen eh­käi­sys­sä ja tu­ke­vat se­kä työ­nan­ta­jaa et­tä työn­te­ki­jöi­tä työ­hön liit­ty­vis­sä muu­tos­ti­lan­teis­sa. Kokeneet työterveysammattilaisemme auttavat yrityksesi esihenkilöitä ratkaisemaan haasteellisia tilanteita työpaikoilla, työntekijöitä voimaan paremmin ja parantamaan yrityksenne tuottavuutta.

Työ­ter­vey­syh­teis­työ­hön kuu­luu sai­raus­pois­sao­lo­jen ja ter­veys­tar­kas­tus­ten tu­los­ten ra­por­toin­ti, kun se yk­si­löi­tä tun­nis­ta­mat­ta on mah­dol­lis­ta. Yh­teis­työn ta­voit­tee­na on ha­vai­ta ajois­sa työ­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen ja käyn­nis­tää tar­vit­ta­vat tu­ki­toi­met.

Työkyvyn tuki sisältää muun muassa työterveysneuvotteluja, yhteistyötä eri tahojen kanssa, moniammatillisen tiimin asiantuntijuutta, työkykyasioiden puheeksi ottamista varhaisessa vaiheessa, sairauspoissaolokäytännöistä sopimista, kuntoutukseen ohjaamista, työhön paluun tukemista, hoitoonohjauskäytäntöjä sekä ohjeistusta häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. 

Työ­ter­veys­huol­to to­teu­te­taan mo­niam­ma­til­li­ses­ti tii­mi­työ­nä. Tii­mei­hin kuu­luu työ­ter­veys­hoi­ta­jia, työ­fy­sio­te­ra­peut­te­ja, työ­ter­veysp­sy­ko­lo­ge­ja, työ­ter­veys­lää­kä­rei­tä tai työ­ter­veys­huol­lon eri­kois­lää­kä­rei­tä. Jos­kus voi­daan tar­vi­ta myös mui­ta asian­tun­ti­joi­ta, ku­ten ra­vit­se­mus­te­ra­peut­tia, maa­ta­lou­den tai so­siaa­lia­lan asian­tun­ti­jaa tai työ­hy­giee­nik­koa. Näis­tä so­vi­taan ai­na erik­seen.

Ke­la tu­kee työ­nan­ta­jia työ­ter­veys­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­sä

En­nal­taeh­käi­se­vis­tä työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­luis­ta Ke­lan kor­vaus on 60 % vuo­sit­tain vaih­tu­vaan työn­te­ki­jä­koh­tai­seen kor­vaus­kat­toon saak­ka. Jos en­nal­taeh­käi­se­vän työn kus­tan­nus­ten mää­rä jää tä­män al­le, voi­daan lop­puo­sa käyt­tää sai­raan­hoi­to­pal­ve­lui­den kor­vaa­mi­seen, täl­löin Ke­lan kor­vausp­ro­sent­ti on 40.

Ota meihin yhteyttä

Kun tarvitset itsellesi tai työntekijöillesi työterveyshuoltoa, ota yhteyttä alueesi palvelupäällikköön. Tai täytä ja lähetä sähköisesti lomake, johon pääset alla olevasta linkistä, niin palvelupäällikkö ottaa sinuun yhteyttä.