eTyö­ter­veys-
asioin­ti­pal­ve­lu

Voit la­da­ta eTyö­ter­veys-asioin­ti­pal­ve­lun pu­he­li­mee­si omas­ta so­vel­lus­kau­pas­ta­si.

Mi­tä voit hoi­taa eTyö­ter­vey­des­sä

Voit ot­taa yh­teyt­tä työ­ter­veys­hoi­ta­jaan eTyö­ter­vey­den kaut­ta maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 12-15 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Voit ky­syä ro­ko­tuk­sis­ta ja lä­het­tää kii­reet­tö­miä vies­te­jä työ­ky­kyyn ja ter­vey­teen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Voit lä­het­tää myös ve­ren­pai­ne- tai ast­ma­pu­hal­lus­seu­ran­nat eTyö­ter­vey­den kaut­ta lii­te­tie­dos­to­na omal­le työ­ter­veys­hoi­ta­jal­le.

Kii­reel­li­set asiat hoi­dam­me ajan­va­rauk­sen kaut­ta 017 218 288.

Kir­jau­tu­mi­nen eTyö­ter­vey­teen

eTyö­ter­veys on käy­tet­tä­vis­sä seu­raa­vil­la in­ter­net­se­lai­mil­la ja so­vel­luk­sil­la

  • Win­dows ja App­le Mac –tie­to­ko­neet: Goog­le Ch­ro­me, Fi­re­fox ja Ed­ge
  • App­len mo­bii­li­lait­teet (iP­ho­ne ja iPad): Sa­fa­ri

Hy­väk­sy en­sin hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn ehdot ja tä­män jäl­keen klik­kaa kir­jau­du si­sään. Kir­jau­tu­mi­nen ta­pah­tuu pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la.

Va­lit­se eA­sioin­ti ja aloi­ta kes­kus­te­lu hoi­ta­jan kans­sa. Hoi­ta­ja vas­taa si­nul­le kes­kus­te­luik­ku­nas­sa. Mi­kä­li em­me saa vas­taus­ta­si kes­kus­te­luun 10 mi­nuu­tin si­säl­lä tai jä­tät asioin­nin kes­ken, pää­täm­me kes­kus­te­lun ja il­moi­tam­me, kun kes­kus­te­lu on päät­ty­nyt.

Jos asia­si ei tul­lut hoi­de­tuk­si, otat­han uu­des­taan yh­teyt­tä eTyö­ter­vey­den kaut­ta tai soit­ta­mal­la 017 218 288. Muista kirjautua palvelusta ulos kes­kus­te­lun päät­ty­mi­sen jäl­keen ja tyh­jen­tää tar­vit­taes­sa se­laus­his­to­ria.