Ajanvaraus

Oirearvio
OMAOLO

Verkkoajan-
­varaus

Puhelinajanvaraus

Pu­he­li­na­jan­va­rauk­sem­me pal­ve­lee maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 7.45-15.30 ja per­jan­tai­sin klo 7.45-14.30 nu­me­ros­sa 017 218 288.

Pyy­däm­me si­nua ys­tä­väl­li­ses­ti seu­raa­maan nau­hoi­tet­tu­jen tie­dot­tei­den oh­jei­ta ja toi­mi­maan nii­den mu­kai­ses­ti.

Si­nul­la on mah­dol­li­suus jät­tää ta­kai­sin­soit­to­pyyn­tö, jos em­me pys­ty he­ti vas­taa­maan pu­he­luu­si tai pal­ve­lus­sam­me on ruuh­kaa.

Pu­ram­me kii­reel­li­set ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nöt mah­dol­li­sim­man no­peas­ti (liit­tyen äkil­li­sen sai­ras­tu­mi­sen joh­dos­ta teh­tä­vään vas­taa­not­toa­jan va­rauk­seen tai sa­man päi­vän vas­taa­not­toa­jan pe­ru­mi­seen). Vas­taam­me ta­kai­sin­soit­to­pyyn­töi­hin sa­man päi­vän ai­ka­na. Ta­kai­sin­soi­ton yh­tey­des­sä näy­töl­lä­si nä­kyy ajan­va­raus­nu­me­rom­me 017 218 288.

Verkkoajanvaraus

Pys­tyt va­raa­maan pu­he­lin- ja vas­taa­not­toa­jan myös verk­koa­jan­va­rauk­sem­me kaut­ta. Voit hyö­dyn­tää pal­ve­lua myös va­ra­tes­sa­si ai­kaa ter­veys­tar­kas­tuk­seen tai työ­fy­sio­te­ra­peu­til­le.

Tois­tai­sek­si verk­koa­jan­va­raus ei va­li­tet­ta­vas­ti ole käy­tet­tä­vis­sä osal­la Poh­jois-Sa­von hy­vin­voin­tia­lueen hen­ki­lös­töä or­ga­ni­saa­tio­ra­ken­teen vuok­si.

Sinulla on mahdollisuus asioida myös etävastaanotolla joko puhelimitse tai videoyhteydellä.

Jos työterveyshuoltosopimukseesi kuuluu työfysioterapeutin palvelut, voit varata heille myös suoravastaanottoajan.

Ajan peruminen

Kaik­ki vas­taa­not­toa­jat, myös hoi­ta­jan an­ta­mat, on mah­dol­lis­ta pe­rua 24 tun­tia ai­kai­sem­min verk­koa­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Voit pe­rua ajan myös lä­het­tä­mäl­lä oman or­ga­ni­saa­tio­si suo­jaa­man säh­kö­pos­ti­vies­tin osoit­tee­seen ajan­pe­ru­mi­nen(at)jstt.fi, il­moi­ta vies­tis­sä ko­ko ni­me­si se­kä va­ra­tun ajan tar­kat tie­dot (pvm, kel­lo­nai­ka, ke­nel­le ai­ka va­rat­tu).

Voit pe­rua ajan myös käyt­tä­mäl­lä suo­jat­tua se­lai­nyh­teyt­täm­me https://se­cu­re­mail.jstt.fi ja mer­kit­se sii­hen vas­taa­not­ta­jak­si ajan­pe­ru­mi­nen(at)jstt.fi. Oh­jeis­tus suo­ja­tun se­lai­nyh­tey­den käyt­töön täs­sä.

Ajan­va­rauk­sen pe­ru­mi­sen eh­dot

Aa­mu­päi­vän vas­taa­not­toai­ka on pe­rut­ta­va vii­meis­tään edel­li­se­nä ar­ki­päi­vä­nä klo 14.00 men­nes­sä. Il­ta­päi­vän vas­taa­not­toai­ka on pe­rut­ta­va vii­meis­tään sa­ma­na päi­vä­nä klo 10.30 men­nes­sä.

Las­ku­tam­me hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti va­ra­tut pe­ruut­ta­mat­to­mat ajat työn­te­ki­jäl­tä it­sel­tään ja työ­nan­ta­jan vä­li­tyk­sel­lä va­ra­tut pe­ruut­ta­mat­to­mat ajat työ­nan­ta­jal­ta.

Ai­ka­vel­oi­tuk­sel­la teh­tä­vä toi­min­ta on pe­rut­ta­va vii­meis­tään kol­me ar­ki­päi­vää ai­kai­sem­min, muu­ten las­ku­tam­me ko. toi­min­nan hin­nan. Ryh­mä­toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen il­man lää­kä­rin­to­dis­tus­ta ei oi­keu­ta mak­sun pa­laut­ta­mi­seen.